siatka terenowa

test


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY O OCHRONIE DANYCH - zakres podmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych odnosi się do dwóch grup podmiotów: osób, których dane są lub mogą być przetwarzane i podmiotów, które owe dane przetwarzają lub mogą przetwarzać. Zgodnie z art. 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych przysługuje wszystkim obywatelom polskim oraz cudzoziemcom znajdującym się pod władzą RP, w pełni korzystającym z konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich. Ustawa znajdzie więc zastosowanie wobec każdego, kto uzna, że naruszona została sfera jego prawnie chronionych dóbr, wyposażając go w środki prawnej ochrony. W ramach przepisów gwarantujących realizację prawa jednostki do ochrony jej danych osobowych, ustawodawca nałożył na podmioty przetwarzające dane szereg obowiązków. Wobec tego typu podmiotów stosuje się termin administrator danych. Ustawa dzieli podmioty będące administratorami danych na administratorów danych realizujących zadania publiczne, organy państwowe, organy samorządu terytorialnego,  jednostki organizacyjne oraz podmioty niepaństwowe realizujące zadania publiczne (tj. gdy podmiot administracji publicznej powierzył im wykonanie zadań publicznych, w ramach przysługujących mu kompetencji) i administratorów danych realizujących zadania prywatne, do których zalicza się osoby  fizyczne, osoby prawne np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia; oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, przetwarzające dane w związku z działalnością zarobkową, zawodową bądź dla realizacji celów statutowych. Zgodnie z art. 3 ust.4  ustawy o ochronie danych osobowych nie stosuje się do osób fizycznych, które przetwarzają dane wyłącznie w celach osobistych lub domowych.

OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH - administrator danych osobowych  to podmiot, którego sposób postępowania w stosunku do całego zbioru danych osobowych lub w stosunku do poszczególnych danych zawartych w tym zbiorze został uregulowany w możliwie szczegółowy sposób. Decyduje on o celach, środkach a także formie przetwarzania danych osobowych znajdujących się w administrowanym przez niego zbiorze. Obowiązki administratora danych osobowych podzielić można na następujące kategorie: obowiązki w zakresie dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, obowiązki w zakresie informowania osób, których dane są zbierane, obowiązki w zakresie należytego zabezpieczenia zbioru danych osobowych, obowiązki w zakresie przekazywania danych osobowych za granicę, obowiązki w zakresie zgłoszenia zbioru do rejestracji.

Obowiązki administratora danych osobowych w zakresie dopuszczalności przetwarzania danych: Art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych wymienia enumeratywnie przesłanki dopuszczalności (legalności) przetwarzania danych osobowych. Administrator w procesie przetwarzania danych powinien móc powołać się na jedną z nich: przetwarzanie danych osobowych następuje po uzyskaniu przez administratora zgody osoby fizycznej, której dane osobowe dotyczą, przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zezwolenia na przetwarzanie tych danych zawartego w przepisach prawa  art. 23 ust. 1 pkt 2 u.o.d.o., przetwarzanie danych osobowych dokonywane dla potrzeb wywiązania się z umowy lub dla potrzeb realizacji działań poprzedzających zawarcie umowy, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego  art. 23 ust. 1 pkt 4 u.o.d.o., przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia celu administratora danych związanego z jego działalnością zarobkową, zawodową lub celu statutowego tegoż administratora, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą  art. 23 ust. 1 pkt 5.

Administrator zwolniony jest z obowiązku  informowania osoby której dane dotyczą, jest w sytuacjach gdy: przepis innej ustawy przewiduje lub dopuszcza zbieranie danych osobowych bez wiedzy osoby, której dane dotyczą (art. 25 ust. 2 pkt 1 u.o.d.o.), dane przewidziane do zbierania są ogólnie dostępne (art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy), dane są niezbędne do badań naukowych, dydaktycznych, historycznych, statystycznych lub badania opinii publicznej. Ich przetwarzanie nie narusza praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, danych nie przetwarza dalej zebranych danych po ich jednorazowym wykorzystaniu (art. 25 ust. 2 pkt 4 ustawy). Definicja legalna „przetwarzania danych” zawarta w ustawie przewiduje bowiem, iż przetwarzanie danych obejmuje m.in. przechowywanie danych oraz ich usuwanie.

Administrator ma obowiązek odmówić udostępnienia danych jeżeli spowodowałoby to ujawnienie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową, zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, mienia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, zagrożenie dla interesu gospodarczego i finansowego państwa, istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą lub innych osób.

Zgłoszenie zbioru danych do rejestracji powinno zawierać: wniosek o wpisanie zbioru do rejestru zbiorów danych osobowych, oznaczenie podmiotu prowadzącego zbiór i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany, oraz podstawę prawną upoważniającą do prowadzenia zbioru, zakres i cel przetwarzania danych, sposób zbierania oraz udostępniania danych, opis środków technicznych i organizacyjnych  stosowanych w celu zabezpieczenia zbiorów danych, informację o sposobie wypełnienia wymagań technicznych i organizacyjnych,  którym powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r.

Z obowiązku tego zwolnieni są tylko ci administratorzy, którzy prowadzą zbiór danych: objętych tajemnicą państwową ze względu na obronność lub bezpieczeństwo państwa, ochronę życia i zdrowia ludzi, mienia lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb postępowania sądowego, dotyczących członków kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, dotyczących osób u nich zatrudnionych, zrzeszonych lub uczących się, dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej lub radcy prawnego, tworzonych na podstawie ordynacji wyborczych do Sejmu, Senatu, rad gmin, ustawy o wyborze Prezydenta RP oraz ustaw o referendum i ustawy o referendum gminnym, dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności, przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, przetwarzanych w celu przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego, powszechnie dostępnych.

Prawnik on-line
zadaj pytanie

Logowanie

login:
hasło:

Rejestracja

Słownik pojęć windykacyjnych

 • wywiad gospodarczy..
 • windykacja karna..
 • windykacja należności..
 • windykacja online..
 • windykator.
 • biały wywiad..
 • szary wywiad..
 • czarny wywiad..
 • poręczenie..
 • zastaw..
 • kara umowna..
 • egzekucja komornicza..
 • egzekucja notarialna..
 • przedawnienie roszczeń..
 • przelew należności..
 • skarga pauliańska..
 • hipoteka kaucyjna..
 • hipoteka umowna..
 • hipoteka przymusowa..
 • opłata egzekucyjna..
 • postępowanie nakazowe..
 • postępowanie uproszczone..
 • postępowanie upominawcze..
 • odsetki za zwłokę ..
 • nadanie klauzuli wykonalności..
 • skarga na czyności komornika..
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie..
 • więcej ....

  Reklama

  Samochody Ogłoszenia nieruchomości Baza ogłoszeń Praca w Polsce Tanie noclegi Anonse matrymonialne Projektowanie stron www Katalog stron Search engine Promocja stron Artykuły do przedruku Free professional website Darmowe szablony stron Darmowe artykuły Darmowe domeny Ranking stron Wymiana linkami windykacja Links exchange Katalog dyKAT Katalog stron - dodaj swoją stronę Katalog stron Gwiazdor Katalog Stron Ciekawych Jastrzębski Węgiel Moto E398 Darmowy Katalog Stron Katalog Firm
  Zagłosuj na nas

  Prywatna Agencja Wywiadowcza Redigo.

  Ranking stron internetowych, dobre, fajne, najlepsze strony www, darmowe statystyki

  RANKING RANKINGÓW

  Redigo - windykacja i wywiad gospodarczy, wykrywanie podsłuchów, usługi prawne.