siatka terenowa

test


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
DANE OSOBOWE - wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, pozwalające na określenie tożsamości tej osoby.
ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych wg. określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie. Jest nim również ewidencja gruntów i budynków, zbiór materiałów w formie akt sądowych, prokuratorskich, policyjnych.
PRZETWARZANIE DANYCH - w rozumieniu przepisów ustawy, jest dokonywanie wszelkich operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.
AMINISTRATOR BAZY DANYCH - każdy podmiot decydujący o celach, środkach i formie przetwarzania danych osobowych znajdujących się w administrowanym przez niego zbiorze.
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - wyznaczony przez administratora danych, odpowiada bezpośrednio za bezpieczeństwo danych, przeciwdziałanie ingerencji osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz zobligowany jest do podejmowania odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń.
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - osoba sprawująca nadzór nad powszechnym systemem ochrony danych osobowych i kontrolująca jego przestrzeganie.
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH - prowadzony przez GIODO obejmuje swoim zakresem wszystkie zgłoszone i zarejestrowane zbiory danych. Jest jawny i każdy ma prawo go przeglądać oraz żądać wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru wskazanego zbioru danych.
ZGODA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ - oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa owe oświadczenie. Nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści.
Czytaj dalej ...

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH
INFORMACJA NIEJAWNA - informacja, która wymaga ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, jako stanowiąca tajemnicę państwową, służbową, niezależnie od sposobu jej wyrażenia także w trakcie jej opracowywania.
TAJEMNICA PAŃSTWOWA - jest to informacja niejawna określona w wykazie informacji niejawnych, której nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla niepodległości lub nienaruszalności terytorium, interesów obronności, bezpieczeństwa państwa i obywateli albo narazić te interesy na co najmniej znaczną szkodę.
TAJEMNICA SŁUŻBOWA - jest to informacja niejawna nie będąca tajemnicą państwową, uzyskana w związku z czynnościami służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, której nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes obywateli albo jednostki organizacyjnej.
DOKUMENT - każda utrwalona informacja niejawna, w szczególności na piśmie, mikrofilmach, negatywach i fotografiach, nośnikach do zapisu informacji w postaci cyfrowej i na taśmach elektromagnetycznych, także w formie mapy wykresu, rysunku, obrazu, grafiki, fotografii, broszury, książki, kopii, odpisu, wypisu, wyciągu i tłumaczeniu dokumentu, zbędnego i wadliwego wydruku, odbitki, kliszy, matrycy i dysku optycznego, kalki, taśmy atramentowej, jak również informacja niejawna utrwalona na elektronicznych nośnikach danych.
BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE - to zespół przedsięwzięć organizacyjnych szkoleniowych i kontrwywiadowczych, zapewniających dostęp do informacji niejawnych wyłącznie osobom: lojalnym, prawym i godnym zaufania; sprawdzonym przez pełnomocnika ochrony lub właściwą służbę ochrony państwa; przeszkolonym ze znajomości przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz sposobie postępowania z takimi informacjami; znającym postanowienia Kodeksu Karnego o odpowiedzialności za nieuprawnione ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę państwową.
Czytaj dalej ...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ministerstwo Infrastruktury w połowie lutego 2003 wydało rozporządzenie ,,w sprawie wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego''. Podstawą do wydania takiego rozporządzenia jest artykuł 40 Ustawy Prawo telekomunikacyjne, który nakłada na operatorów obowiązek świadczenia takich zadań, a szczegółowe regulacje pozostawia decyzji Ministra Łączności (jak jeszcze istniał). W porównaniu do poprzedniej wersji projektu rozporządzenia zniknęło kilka najbardziej niebezpiecznych dla zwykłego obywatela i operatorów telekomunikacyjnych sformułowań: brak jest zapisu o konieczności archiwizacji treści przekazów, brak jest zapisu o konieczności dostarczania danych do ,,służb'' na własny koszt (teraz operator musi tylko umożliwić podłączenie urządzenia podsłuchującego). Czytaj tekst rozporządzenia ...

Wszelkie materiały umieszczone w serwisie  prezentujące warunki wykonania usług i/lub sprzedaży produktów, są informacją handlową i nie mogą być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ustęp 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.Prawnik on-line
zadaj pytanie

Logowanie

login:
hasło:

Rejestracja

Słownik pojęć windykacyjnych

 • wywiad gospodarczy..
 • windykacja karna..
 • windykacja należności..
 • windykacja online..
 • windykator.
 • wywiadownia gospodarcza.
 • biały wywiad..
 • szary wywiad..
 • czarny wywiad..
 • poręczenie..
 • zastaw..
 • kara umowna..
 • egzekucja komornicza..
 • egzekucja notarialna..
 • przedawnienie roszczeń..
 • przelew należności..
 • skarga pauliańska..
 • hipoteka kaucyjna..
 • hipoteka umowna..
 • hipoteka przymusowa..
 • opłata egzekucyjna..
 • postępowanie nakazowe..
 • postępowanie uproszczone..
 • postępowanie upominawcze..
 • odsetki za zwłokę ..
 • nadanie klauzuli wykonalności..
 • skarga na czyności komornika..
 • agencja detektywistyczna..
 • detektywistyka..
 • prywatny Detektyw..
 • więcej ....

  Reklama

  Prywatna Agencja Wywiadowcza Redigo.

  Redigo - windykacja i wywiad gospodarczy, wykrywanie podsłuchów, usługi prawne.