siatka terenowa

test
OFERTA WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI

Wszyscy znamy problemy z niesolidnymi kontrahentami i zatorami płatniczymi.

Wszyscy wiemy jak drogie i czasochłonne jest postępowanie sądowe.

W celu sprostania Państwa potrzebom i oczekiwaniom składamy niniejszą ofertę.


Windykacja wierzytelności proponowana przez firmę REIDGO obejmuje:
 1. Wstępne, PROFESJONALNE rozpoznanie dłużnika. Analiza dostępnych oficjalnie informacji (dane teleadresowe, materiały handlowe, opublikowane informacje nieautoryzowane, itd.) jest zazwyczaj pomijanym ale bardzo cennym źródłem informacji.

 2. Indywidualne zaplanowanie metod i sposobów DOZWOLONEGO prawnie ale bardzo INTENSYWNEGO nacisku na dłużnika.

 3. Kontakty telefoniczne – nie tylko w celu ustalenia warunków spłaty ale także w celu zebrania informacji o dłużniku ułatwiających zdobycie odpowiednich argumentów negocjacyjnych.(dozwolony nacisk psychologiczny)

 4. Kontakty korespondencyjne w ZINDYWIDUALIZOWANEJ formie. Od standardowego wezwania, poprzez ostrzeżenia o grożącej odpowiedzialności karnej, specjalne przesyłki kurierskie obejmujące podanie danych ŚWIADKA unikania doręczenia w wypadku powstania takiej potrzeby w ramach prowadzonego postępowania sądowego, telegramy „niespodzianki”, itd.

 5. Kontakty drogą elektroniczną – intensywne i UCIĄŻLIWE dla opornego dłużnika wezwania dostarczane drogą sms-ów, e-maili, fax-ów.

 6. Windykację terenową, kontakt z dłużnikiem nawiązują windykatorzy o charakterystyce dobranej do profilu przeciwnika. Obejmuje ona również WYWIAD ŚRODOWISKOWY z zebraniem informacji dot. ewentualnych, czynów karalnych popełnionych przez dłużnika.


W toku odzyskiwania wierzytelności stosujemy ponadto:

A. Aktywne poszukiwanie możliwości kompensaty poprzez sieć kontaktów terenowych na terenie całego kraju.

B. Organizację możliwości wykonania przez dłużnika świadczeń w naturze (odpracowania zadłużenia) na rzecz podmiotu trzeciego.

C. Pobranie pokwitowań barterowych (weksli na sumę oznaczoną) na okaziciela, wobec dłużników prowadzących działalność gospodarczą.

D. Zabezpieczenia majątkowe i poręczenia, także przez przejęcie współzarządzania przedsiębiorstwem dłużnika.

E. Aktywne przygotowanie materiału dowodowego do wniosków o zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu nieprocesowym.

F. Przyjęcie wierzytelności dłużnika do postępowania (trzeciodłużnictwo).

Nemo audiatur propriam turpitudinem allegans

Co to jest windykacja?

Pojęcie „windykacja” pochodzi jeśli chodzi o źródłosłów od łacińskiego słowa „vindico” - w znaczeniu czasownikowym „uwalniać, karać, pomścić”, w znaczeniu rzeczownikowym „żądania”. W prawie rzymskim istniało pojęcie „rei vindicatio” - co w wolnym tłumaczeniu znaczy „powództwo (roszczenie) windykacyjne”. Roszczenie windykacyjne wynika bezpośrednio z istoty prawa własności jako prawa podmiotowego o charakterze bezwzględnym. Właściciel ma wyłączne prawo do posiadania, korzystania i rozporządzania rzeczą to wszelkie naruszenia owych uprawnień dają właścicielowi prawo wystąpienia ze stosownymi roszczeniami. Szczególnie istotne jest w rozumieniu istoty terminu rozróżnienie pomiędzy „posiadaniem”, a „własnością”, rozróżnienie to uczyniono po raz pierwszy właśnie w prawie rzymskim, przyjąć należy, że w klasycznym rozumieniu terminy windykacji i roszczenie windykacyjne należy odnosić wyłącznie do własności, rozumianej jako fizyczne władanie rzeczą przez posiadacza (łac. corpus possesionis) i manifestowany przez posiadacza zamiar władania rzeczą dla siebie (łac. animus rem sibi habendi). Brak drugiej z wymienionych przesłanek oznacza, iż mamy do czynienia z innym istotnym prawnie stanem faktycznym, a mianowicie dzierżeniem (władaniem rzeczą za kogoś innego). Obecnie możemy spotkać się z różnymi definicjami pojęcia windykacji, od ogólnej, np.: „windykacja jest procesem społeczno – prawnym, którego podstawą jest odzyskanie należnych kwot pieniężnych i własności”, poprzez opisową – np.: „wykrywanie niesolidnych kontrahentów, bezkonfliktowe dyscyplinowanie klientów, wyprowadzanie klientów z błędnego przekonania, że poślizgi w płatnościach będą tolerowane, budowanie działu windykacji w firmie”, do najczęściej spotykanej – typologicznej – rozróżniającej pojęcie „windykacja” na: „windykację polubowną polegającą na monitowaniu dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty należności i windykację sądową dotyczącą przypadków, gdzie brak chęci współpracy ze strony dłużnika - sprowadza się ona do uzyskania sądowego nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności i jest podstawą do egzekucji komorniczej”.

Gdy już odrzucisz wszystko, co niemożliwe, to co pozostanie, choćby nie wiadomo jak nieprawdopodobne musi być prawdą.
    — Dobrze jest — przerwał znowu Donal — wziąć pod uwagę również bezsensowne interpretacje, by stwierdzić, czy któraś z nich nie stanowi potencjalnego zagrożenia.
-- Gordon R. Dickson, Dorsaj   
Przykład: Największym błędem jest przyjąć, że przeciwnik jest słabszy, lub rózny siłą i technologią. W czasie Bitwy o Anglię, Niemcy po kilku częściowo udanych nalotach ( Dover, w Rye oraz na stację Ventnor na wyspie Man) zaprzestali atakowania wież radarowych na wybrzeżu Anglii, zrezygnowali z ataków, sądząc, że radary mogą być użyteczne tylko przeciwko okrętom. Anglicy dokładnie rozumieli swoją przewagę. W każdej lokalizacji mieli "burried reserve" - zapasowe anteny na drewnianych masztach, aby zapewnić nieprzerwane działanie systemu wykrywania.
Niemieccy piloci, nieświadomi istnienia i działania radaru, byli nieodmiennie zdumieni obecnością brytyjskich myśliwców zaraz po przekroczeniu przez nich kanału.

 Wszelkie materiały umieszczone w serwisie  prezentujące warunki wykonania usług i/lub sprzedaży produktów, są informacją handlową i nie mogą być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ustęp 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Nota prawna: wszystkie działania operacyjne firmy REDIGO są zgodne ze obowiązującym stanem prawnym na terenie RP;  wspólnicy, osoby zarządzające i pracownicy P.A.W. Redigo s.c., P.A.W. Redigo sp. z o.o., oraz PPHU Redigo P.A.W., jak również osoby i jednostki organizacyjne, współpracujące w zakresie podwykonawstwa i akwizycji n.t. RP, jak i poza jej granicami; posługują się wyłącznie metodami pracy zgodnymi z obowiązującym n.t. RP stanem prawnym; zarejestrowane* przez kogokolwiek wypowiedzi, materiały pisemne lub audiowizualne w/wym osób - wskazujące w jakichkolwiek okolicznościach na stan przeciwny i/lub w jakikolwiek sposób odbiegający od obowiązujących norm sankcjonowanych - porządku prawnego n.t. RP; świadczą wyłącznie i z absolutna pewnością o prowadzeniu działalności operacyjnej (wywiadowczej - w rozumieniu przepisów o usługach detektywistycznych) pod przykrywką (legendą) i służą bezpośrednio i czaso-aktualnie ujawnieniu dowodów zasadnie podejrzewanych przestępstw; lub są elementem działań podejmowanych w celu ochrony bezpośrednio narażonego interesu prawnego klienta, na podstawie odpowiednich pełnomocnictw, w ramach przepisów o zawodzie adwokata, przepisów regulujących tajną pracę operacyjno-rozpoznawczą, przepisów kodeksu postępowania cywilnego i karnego, przepisów prawa wekslowego, przepsiów o usługach informacji gospodarczej i innych obowiązujących ustaw i rozporządzeń; oraz i/lub mogą zmierzać do bezpośredniej ochrony zagrożonego dobra prawnego należącego do klienta, pracownika, wspólnika, osoby zarządzającej w Prywatnej Agencji Wywiadowczej REDIGO.

* W szczególności przez prowadzoną inwigilację elektroniczną w postaci w szczególności: nagrywania dźwięków i zbierania innych informacji przy użyciu urządzeń klasy VBT (IMSI Catcher) i innych metod podsłuchu telefonów komórkowych, oraz zdalnego podsłuchu pomieszczeń biurowych przy użyciu mikrofonów mikrofalowych, oraz wszystkich innych metod podsłuchu który jest wobec pracowników współpracowników, wspólników i osób wyżej wymienionych, stosowany od dawna (od co najmniej 2002 roku), z czego w/wym., zdają sobie całkowicie sprawę i celowo a niejednokrotnie nawet w ironiczny sposób przeinaczają cel i sens swoich wypowiedzi czy innych wytworów myśli (np. korespondencji elektronicznej, dokumentów, itp.) na użytek osób i instytucji podejrzanych o stosowanie w/wym metod i/lub w celu ich dezinformowania; przy czym legalność w/wym działań podsłuchowych nie jest przedmiotem naszego zainteresowania, z uwagi na fakt, że tego typu sprawy (jak ściganie nielegalnie podsłuchujących) należą do kompetencji właściwych organów ścigania, służb tajnych, mundurowych i innych... a jeśli są to legalne podsłuchy to tym bardziej nie jest intencją naszą zakłócać działania właściwych organów, pozdrowienia dla "wszystkich towarzyszy odrzuconych" załączamy na koniec...
Prawnik on-line
zadaj pytanie

Logowanie

login:
hasło:

Rejestracja

Słownik pojęć windykacyjnych

 • wywiad gospodarczy..
 • windykacja karna..
 • windykacja należności..
 • windykacja online..
 • windykator.
 • wywiadownia gospodarcza.
 • biały wywiad..
 • szary wywiad..
 • czarny wywiad..
 • poręczenie..
 • zastaw..
 • kara umowna..
 • egzekucja komornicza..
 • egzekucja notarialna..
 • przedawnienie roszczeń..
 • przelew należności..
 • skarga pauliańska..
 • hipoteka kaucyjna..
 • hipoteka umowna..
 • hipoteka przymusowa..
 • opłata egzekucyjna..
 • postępowanie nakazowe..
 • postępowanie uproszczone..
 • postępowanie upominawcze..
 • odsetki za zwłokę ..
 • nadanie klauzuli wykonalności..
 • skarga na czyności komornika..
 • agencja detektywistyczna..
 • detektywistyka..
 • prywatny Detektyw..
 • więcej ....

  Reklama

  Prywatna Agencja Wywiadowcza Redigo.

  Redigo - windykacja i wywiad gospodarczy, wykrywanie podsłuchów, usługi prawne.