siatka terenowa

test


Kadra agencji detektywistycznej Redigo działa na rynku wierzytelności od 2002r. Naszym celem rynkowym jest wykreowanie kompleksowej oferty pozwalającej na zaspokojenie wszystkich podstawowych potrzeb klientów w obszarze związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem obrotu gospodarczego.


 1. Windykacji we wszystkich jej etapach: rozpoznania sytuacji majątkowej i formalno-prawnej dłużników, negocjacjach polubownych o taktyce dobranej do indywidualnego profilu przeciwnika i prowadzonej sprawy, postępowaniu sądowym-cywilnym, przygotowaniu ustaleń do postępowania egzekucyjnego, współpracy z kancelariami komorniczymi.

 2. Windykacji karnej: prowadzeniu postępowań zmierzających do zebrania materiału dowodowego umożliwiającego postawienie zarzutów popełnienia przestępstw szczególnie opornym dłużnikom oraz reprezentowania interesów klienta (pokrzywdzonego) w procesie karnym.

 3. Pełnego zakresu usług prawnych: doradztwa, tworzenia dokumentów, negocjacji i reprezentowania interesów klienta w pełnym zakresie postępowań sądowych i administracyjnych.

 4. Wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego: sprawdzania wiarygodności handlowej i finansowej podmiotów gospodarczych, ochrony interesów klienta w walce konkurencyjnej z innymi przedsiębiorstwami, zbierania i analizy danych marketingowych i finansowych, tworzenia i wdrażania procedur bezpieczeństwa wewnętrznego oraz innych, także nietypowych usług na indywidualne życzenie klienta.

 5. Elektroniki specjalistycznej służącej zabezpieczeniu informacji o żywotnym znaczeniu dla interesów klienta: usług wykrywania i dezaktywacji elektronicznych urządzeń (systemów) inwigilacji, projektowania, wykonawstwa i montażu urządzeń specjalistycznych – elektronicznej techniki kontrinwigilacyjnej.


Warunki finansowe i prawne współpracy z naszą firmą są zawsze ustalane indywidualnie, w odniesieniu do konkretnych potrzeb klienta.


Współpraca jest możliwa w oparciu o:

 1. Zlecanie konkretnych usług cząstkowych (np. ustalenie majątku) konkretną ofertę cenową można otrzymać skłądając zapytanie drogą elektroniczną.

 2. Umowę o obsługę wierzytelności lub obsługę prawną we współpracy z wybraną kancelarią adwokacką, ze zwrotem całościowym lub częściowym kosztów działań operacyjnych.

 3. Cesję warunkową w celu poszukiwania możliwości kompensaty lub zaspokojenia przez trzeciodłużnictwo.

 4. Umowę o stałej współpracy i obsługę prawną.


Wysokość prowizji windykacyjnej i innych opłat oraz termin i sposób ich pobierania zależą przede wszystkim od: wartości roszczenia (roszczeń przy wielu zleconych postępowaniach); relacji pomiędzy wynegocjowaną prowizją a udziałem klienta w kosztach postępowania; zakresu informacji które posiada klient nt. dłużnika; sytuacji osobistej i majątkowej dłużnika; okoliczności natury kryminalnej (np. wyprowadzenie lub wyzbycie się majątku, związki dłużnika ze światem przestępczym, itp.).

Naszym wyróżnikiem na rynku jest specjalizacja w realizacji zadań nietypowych, takich jak dochodzenie roszczeń bez względu na czas jaki upłynął od daty wymagalności (przedawnione, po tytule bezskutecznej egzekucji itp); zbieranie dowodów do postępowania karnego, celem nakłonienia dłużnika do zapłaty; poszukiwanie i ujawnianie ukrytego majątku dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym; podejmowanie czynności operacyjnych w stosunku do szczególnie opornych dłużników.

Dysponujemy siecią współpracowników w całym kraju, opartą głównie o byłych funkcjonariuszy służb mundurowych.

Nasza agencja detektywistyczna współpracuje z renomowanymi kancelariami adwokackimi, także specjalizującymi się w postępowaniach karnych w ramach reprezentowania klienta jako oskarżyciel posiłkowy i subsumpcji roszczeń cywilnych w procesach karnych.

 

 

Leges salutem civitatis saluti singulorum anteponunt - ustawy przekładają dobro państwa nad dobro jednostki
    Legum ministri magistratus legum interpretes iudicies - urzędnicy są sługami prawa a sędziowie jego tłumaczami
    Lex iubet ea, quae facienda sunt, prohibetque contraria - prawo nakazuje to, co należy czynić i zakazuje rzeczy przeciwnych...

 

Wszelkie materiały umieszczone w serwisie  prezentujące warunki wykonania usług i/lub sprzedaży produktów, są informacją handlową i nie mogą być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ustęp 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Nota prawna: wszystkie działania operacyjne firmy REDIGO są zgodne ze obowiązującym stanem prawnym na terenie RP;  wspólnicy, osoby zarządzające i pracownicy P.A.W. Redigo s.c., P.A.W. Redigo sp. z o.o., oraz PPHU Redigo P.A.W., jak również osoby i jednostki organizacyjne, współpracujące w zakresie podwykonawstwa i akwizycji n.t. RP, jak i poza jej granicami; posługują się wyłącznie metodami pracy zgodnymi z obowiązującym n.t. RP stanem prawnym; zarejestrowane* przez kogokolwiek wypowiedzi, materiały pisemne lub audiowizualne w/wym osób - wskazujące w jakichkolwiek okolicznościach na stan przeciwny i/lub w jakikolwiek sposób odbiegający od obowiązujących norm sankcjonowanych - porządku prawnego n.t. RP; świadczą wyłącznie i z absolutna pewnością o prowadzeniu działalności operacyjnej (wywiadowczej - w rozumieniu przepisów o usługach detektywistycznych) pod przykrywką (legendą) i służą bezpośrednio i czaso-aktualnie ujawnieniu dowodów zasadnie podejrzewanych przestępstw; lub są elementem działań podejmowanych w celu ochrony bezpośrednio narażonego interesu prawnego klienta, na podstawie odpowiednich pełnomocnictw, w ramach przepisów o zawodzie adwokata, przepisów regulujących tajną pracę operacyjno-rozpoznawczą, przepisów kodeksu postępowania cywilnego i karnego, przepisów prawa wekslowego, przepsiów o usługach informacji gospodarczej i innych obowiązujących ustaw i rozporządzeń; oraz i/lub mogą zmierzać do bezpośredniej ochrony zagrożonego dobra prawnego należącego do klienta, pracownika, wspólnika, osoby zarządzającej w Prywatnej Agencji Wywiadowczej REDIGO.

* W szczególności przez prowadzoną inwigilację elektroniczną w postaci w szczególności: nagrywania dźwięków i zbierania innych informacji przy użyciu urządzeń klasy VBT (IMSI Catcher) i innych metod podsłuchu telefonów komórkowych, oraz zdalnego podsłuchu pomieszczeń biurowych przy użyciu mikrofonów mikrofalowych, oraz wszystkich innych metod podsłuchu który jest wobec pracowników współpracowników, wspólników i osób wyżej wymienionych, stosowany od dawna (od co najmniej 2002 roku), z czego w/wym., zdają sobie całkowicie sprawę i celowo a niejednokrotnie nawet w ironiczny sposób przeinaczają cel i sens swoich wypowiedzi czy innych wytworów myśli (np. korespondencji elektronicznej, dokumentów, itp.) na użytek osób i instytucji podejrzanych o stosowanie w/wym metod i/lub w celu ich dezinformowania; przy czym legalność w/wym działań podsłuchowych nie jest przedmiotem naszego zainteresowania, z uwagi na fakt, że tego typu sprawy (jak ściganie nielegalnie podsłuchujących) należą do kompetencji właściwych organów ścigania, służb tajnych, mundurowych i innych... a jeśli są to legalne podsłuchy to tym bardziej nie jest intencją naszą zakłócać działania właściwych organów, pozdrowienia dla "wszystkich towarzyszy odrzuconych" załączamy na koniec...

 Prawnik on-line
zadaj pytanie

Logowanie

login:
hasło:

Rejestracja

Słownik pojęć windykacyjnych

 • wywiad gospodarczy..
 • windykacja karna..
 • windykacja należności..
 • windykacja online..
 • windykator.
 • wywiadownia gospodarcza.
 • biały wywiad..
 • szary wywiad..
 • czarny wywiad..
 • poręczenie..
 • zastaw..
 • kara umowna..
 • egzekucja komornicza..
 • egzekucja notarialna..
 • przedawnienie roszczeń..
 • przelew należności..
 • skarga pauliańska..
 • hipoteka kaucyjna..
 • hipoteka umowna..
 • hipoteka przymusowa..
 • opłata egzekucyjna..
 • postępowanie nakazowe..
 • postępowanie uproszczone..
 • postępowanie upominawcze..
 • odsetki za zwłokę ..
 • nadanie klauzuli wykonalności..
 • skarga na czyności komornika..
 • agencja detektywistyczna..
 • detektywistyka..
 • prywatny Detektyw..
 • więcej ....

  Reklama

  Prywatna Agencja Wywiadowcza Redigo.

  Redigo - windykacja i wywiad gospodarczy, wykrywanie podsłuchów, usługi prawne.