Windykacja karna

Windykacja karna

Procedura standardowa obejmuje:

 1. Zawiadomienie dłużnika o upełnomocnieniu firmy Redigo do reprezentowania interesów wierzyciela.
 2. Kontakt negocjatora terenowego i wskazanie konsekwencji karnych grożących z tytułu nie regulowania zobowiązań. Poszukiwanie innych poszkodowanych przez nieuczciwego kontrahenta.
 3. Przygotowanie materiału w formie rozpoznania sytuacji materialnej i prawnej dłużnika - za zgodą wierzyciela. Zebranie informacji o majątku dłużnika.
 4. Zebranie materiału dowodowego umożliwiającego skierowanie doniesienia do prokuratury. Z uwzględnieniem dążenia do wykazania zbiegu czynów (zeznania innych poszkodowanych).
 5. Współpraca z organami ścigania w toku postępowania przygotowawczego - za zgodą wierzyciela.
 6. Skierowanie aktu oskarżenia i ewentualne reprezentowanie w procesie karnym przez adwokata naszej firmy interesów pokrzywdzonego.
 7. Subsumpcja roszczenia cywilnego.

Zalety procedury to:

 • Uniknięcie poniesienia kosztów postępowania cywilnego.
 • Ułatwienie postępowania egzekucyjnego.
 • Silny nacisk psychologiczny na dłużnika.

  Działania przez nas podejmowane mają charakter działań operacyjnych, tym samym oferujemy Państwu usługi o charakterze “prywatnej prokuratury”.

  Crimen grave non potest esse impunibile ...

  Na najczęściej zadawane przez Naszych Przyszłych Klientów pytanie: "Czy zajmiemy się sprawą i jakie będą koszty?", najczęstsza odpowiedź brzmi :

  Jak najbardziej, chętnie zajmujemy się takimi sprawami, jednakwindykacja jest całkowicie bezskuteczna wobec tego rodzaju osób (w 90-05% przypadków) podobnie sąd i komornik (skuteczność egzekucji komorniczej w Polsce, średnia arytmetyczna z wolumenu na rok = ok. 7%) jedyną skuteczną drogą w naszych realiach jest postępowanie karne, tu jednak przepisy obligują do protokołowania wszelkich ustaleń, i nie ma możliwości określenia czynności koniecznych w sprawie (a więc kosztów) przed szczegółowym wywiadem n.t. jej okoliczności, nasza metoda działania zwana windykacją karną pozostaje zbieżna formalnie z wymogami policyjnego postępowania przygotowawczego, dlatego zapraszamy do firmy, w celu omówienia ew. wersji postępowania. Dzięki temu jesteśmy skuteczni.

  Z poważaniem: Prezes Zarządu - Krzysztof Pyka.  

   

   

Rutynowo przeprowadza się następujące czynności:

 • Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w porozumieniu z innymi wierzycielami obiektu w celu zebrania dowodów umożliwiających oskarżenie o popełnienie czynu z art. 286. § 1. Kodeksu Karnego: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. (...)”.
 • Przesłanką umożliwiającą udowodnienie czynu jest zła wola, w tym wypadku działania na szkodę wielu podmiotów są decydujące. Na żądanie możemy przekazać DO WGLĄDU informacje o konkretnym casusie tego rodzaju.

Przeprowadzenie rozmów z innymi wierzycielami Obiektu w celu zebrania dowodów umożliwiających oskarżenie o popełnienie czynu z art. 300. Kodeksu Karnego: „§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, (...) § 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. (...)”.

Przesłanką umożliwiającą udowodnienie czynu jest udowodnienie konkretnych faktów związanych z pozbyciem się konkretnych składników majątku rzeczowego lub nie rzeczowego. Na żądanie możemy przekazać DO WGLĄDU informacje o konkretnym casusie tego rodzaju.


Dodatkowe procedury specjalne: 

 • Procedura kontrolna przedsiębiorstwa – zawiadomienie wszystkich możliwych instytucji kontrolnych o podejrzewanych nieprawidłowościach, a następnie kwestionowanie wszelkich ustaleń korzystnych dla dłużnika.
 • Procedura likwidacyjna przedsiębiorstwa – doprowadzenie do kooperacji wszystkich wierzycieli, skup wierzytelności przez aktywne poszukiwanie, zorganizowanie kompensat, pomoc organizacji związkowej w firmie konkurenta, złożenie wniosku o upadłość, sprawa karna o zakaz działalności gospodarczej członków zarządu.
 • Prowadzenie dodatkowych spraw odszkodowawczych.
 • Prowadzenie specyficznych działań planowanych – długoterminowych kompensat i innych, w ramach zastosowania instytucji samopomocy wierzyciela i prawa do samoobrony.
 • Planowane działania marketingowe i PR-owe.
 • Negatywna reklama dłużnika i inne formy nacisku z wykorzystaniem środków masowego przekazu.
 • Organizacja demonstracji pokrzywdzonych.
 • Pomoc w organizacji strajku pokrzywdzonych pracowników konkurenta.
   

Należy zaznaczyć, że wszystkie etapy ww. postępowania są wykonywane osobno. Na każdym z nich można działania zawiesić lub przerwać.

Można je także rozszerzać (np. występując z dodatkowymi roszczeniami wobec innych osób, organizując akcje poparcia, etc.).

Czyż życie jest tak miłe a pokój tak słodki, aby był kupiony za cenę łańcuchów i niewolnictwa? Przebacz mi, Wszechmogący, nie wiem jaką drogę obiorą inni, ale jeśliś na los mój wrażliwy, to daj mi wolność, albo daj mi śmierć! Is life so dear, or peace so sweet, as to be purchased at the price of chains and slavery? Forbid it, Almighty God! I know not what course others may take; but as for me, give me liberty or give me death! Patrick Henry, 23 marca 1775 


P.A.W. REDIGO sp. z o.o.
Adres działalności:
Kasztanowa 20/8
53-125 Wrocław
Dane firmowe:
ul. Grabiszyńska 281/403
53-234 Wrocław

Konto Skype: geheimdiensten_agentur
NIP: 8942862533
REGON: 933042312
KRS: 0000221414
nr wpisu MSWiA: RD-41/2008

Wszelkie materiały umieszczone w serwisie prezentujące warunki wykonania usług i/lub sprzedaży produktów, są informacją handlową i nie  mogą być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ustęp 1 Kodeksu  Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71  Kodeksu Cywilnego. Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w  rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.