siatka terenowa

test


Kopalnia wiedzy o Tobie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 24 stycznia 2003 r.

w sprawie wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności,
bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

(Dz. U. Nr 19, poz. 166)


Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr
154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr
166, poz. 1360) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania i sposób wykonywania przez operatorów obowiązków na
rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku
publicznego, w zakresie zapewnienia technicznych i organizacyjnych
możliwości wykonywania w sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez
operatora zadań, na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy
z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne, zwanych dalej
"uprawnionymi podmiotami";

2) przypadki, w których operator może wnioskować o odroczenie wykonania
obowiązków, o których mowa w pkt 1;

3) warunki, jakie muszą być spełnione dla udzielenia odroczenia wykonania
obowiązków, o których mowa w pkt 1;

4) maksymalne terminy odroczeń wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 1.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "ustawie", rozumie się przez to
ustawę z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne.

§ 2. 1. Operator zapewnia uprawnionym podmiotom techniczne i organizacyjne
możliwości realizacji zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz
bezpieczeństwa i porządku publicznego w eksploatowanej przez niego sieci
telekomunikacyjnej, zwanej dalej "siecią operatora", poprzez:

1) przygotowanie technicznych systemów umożliwiających dostęp do treści
informacji przesyłanej w sieci operatora oraz do danych posiadanych przez
operatora, w tym do danych posiadanych przez innego operatora świadczącego
usługę telekomunikacyjną przy wykorzystaniu sieci operatora, związanych ze
świadczoną usługą;

2) przygotowanie sieci operatora dla zapewnienia telekomunikacji dla systemu
kierowania obroną państwa;

3) przygotowanie sieci operatora do dołączania urządzeń telekomunikacyjnych
będących w dyspozycji lub w posiadaniu uprawnionych podmiotów;

4) udostępnianie urządzeń końcowych operatora dla zapewnienia
telekomunikacji w sytuacjach szczególnych zagrożeń, o których mowa w art.
64-66 ustawy;

5) przygotowanie sieci operatora do kierowania połączeń inicjowanych za
pomocą numerów alarmowych do właściwych terytorialnie jednostek
organizacyjnych służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy oraz do
preferencyjnej obsługi abonentów i użytkowników, ważnych dla funkcjonowania
państwa w sytuacjach szczególnych zagrożeń, o których mowa w art. 64-66
ustawy.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, są zapewniane w sposób
ciągły.

3. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, są zapewniane na zasadach i w
trybie określonych w przepisach art. 64-66 ustawy lub w umowach zawartych
między uprawnionymi podmiotami i operatorami.

§ 3. Systemy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zapewniają dostęp do:

1) danych identyfikujących abonentów, użytkowników i zakończenia sieci
telekomunikacyjnych oraz danych dotyczących faktu, okoliczności i rodzaju
połączenia, prób uzyskania połączenia między określonymi zakończeniami sieci
telekomunikacyjnych, danych identyfikujących zakończenia sieci
telekomunikacyjnych, między którymi wykonano połączenie, w tym połączenie
konferencyjne, oraz lokalizacje tych zakończeń, zwanych dalej "danymi",
posiadanych przez operatora;

2) treści informacji przesyłanej w sieci operatora, w tym treści informacji
przesyłanej w tej sieci w wyniku świadczenia usługi telekomunikacyjnej przez
innego operatora, zwanej dalej "treścią".

§ 4. Systemy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zapewniające dostęp do
treści zapewniają również dostęp do danych z nią skojarzonych przesyłanych w
sieci operatora:

1) identyfikujących abonentów i użytkowników uczestniczących w połączeniu,
ze wskazaniem strony inicjującej połączenie oraz wszystkich uczestników
połączenia konferencyjnego, a także ich lokalizację, wraz z kategorią
połączenia zgodnie z kryteriami stosowanymi przez operatora;

2) dotyczących daty oraz czasu rozpoczęcia i zakończenia połączenia oraz
długości jego trwania;

3) dotyczących niepełnych lub niezrealizowanych połączeń;

4) dotyczących przeniesień, przekierowań, dostępu do poczty głosowej,
połączeń zwrotnych, połączeń do zlecania i realizacji usług sieciowych,
modyfikacji i włączania funkcji sieciowych, zmiany kodów i numerów.

§ 5. Systemy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zapewniają niezwłocznie w
ciągu całej doby:

1) przechwytywanie, odbiór, przesyłanie, odczyt, rejestrację i
przechowywanie treści oraz danych;

2) dostęp do treści i danych w taki sposób, aby treści i dane nie uległy
zakłóceniu lub zniekształceniu, a treści i dane z nimi skojarzone były
prezentowane w czasie rzeczywistym;

3) wprowadzanie przez uprawniony podmiot do sieci operatora danych lub
wykonywanie innych czynności niezbędnych do uzyskania lub anulowania dostępu
do treści i danych;

4) przechwytywanie treści i danych skojarzonych z tą treścią;

5) przekazywanie treści i danych między tymi systemami a elementami sieci
telekomunikacyjnych;

6) jednoczesną i niezależną realizację czynności, o których mowa w pkt 3-5,
na potrzeby uprawnionych podmiotów przy spełnieniu wymagań, o których mowa w
pkt 2;

7) dostęp do danych posiadanych przez operatora, w tym danych posiadanych
przez innego operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne przy
wykorzystaniu sieci operatora z ostatnich 12 miesięcy.

§ 6. 1. Realizacja czynności określonych w § 5 pkt 3 oraz realizacja odczytu
treści i danych z nią skojarzonych, a także pobieranie danych, o których
mowa w § 3 pkt 1, odbywa się w miejscach uzgodnionych pomiędzy uprawnionym
podmiotem i operatorem.

2. Dostęp do treści i danych, o których mowa w § 3 i 4, jest realizowany za
pomocą sieci telekomunikacyjnej.

§ 7. W przypadku szyfrowania treści i danych przez operatora, w tym przez
operatora świadczącego usługi przy wykorzystaniu sieci innego operatora,
operator udostępnia treści i dane uprawnionym podmiotom w formie
niezaszyfrowanej.

§ 8. 1. Systemy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zapewniają łączne i
niezależne udostępnianie uprawnionym podmiotom treści i danych z nimi
skojarzonych, z zastrzeżeniem ust. 2, w ilości co najmniej:

1) 0,15% pojemności każdej centrali wchodzącej w skład sieci operatora;

2) 0,2% zakończeń sieci operatora.

2. W przypadku równoczesnego i niezależnego udostępniania treści i danych z
nimi skojarzonych ilości, o których mowa w ust. 1, wynoszą odpowiednio 0,05%
i 0,03%.

§ 9. Udział pracowników operatora w realizowaniu zadań, o których mowa w § 2
ust. 1, wymaga posiadania przez nich poświadczenia bezpieczeństwa wydanego
na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych i nie
może naruszać ustawowych praw i obowiązków uprawnionego podmiotu
realizującego zadanie oraz powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.

§ 10. 1. Operator może złożyć wniosek o odroczenie terminu zapewnienia
uprawnionemu podmiotowi technicznych i organizacyjnych możliwości realizacji
zadań poprzez systemy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, w przypadku
udokumentowanych trudności organizacyjno-technicznych, dotyczących
rozpoczętego procesu wdrażania tych systemów.

2. Operator może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, najpóśniej w
terminie:

1) dwóch miesięcy przed planowanym terminem rozpoczęcia eksploatacji sieci
telekomunikacyjnej lub rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych w
przypadku operatora działającego na podstawie zezwolenia
telekomunikacyjnego;

2) dwudziestu ośmiu dni przed planowanym terminem rozpoczęcia eksploatacji
sieci telekomunikacyjnej lub rozpoczęcia świadczenia usług
telekomunikacyjnych w przypadku operatora działającego na podstawie
zgłoszenia działalności telekomunikacyjnej.

§ 11. Warunkiem uzyskania odroczenia jest:

1) złożenie wraz z wnioskiem, zaopiniowanego przez uprawnione podmioty,
harmonogramu osiągania przez operatora pełnej zdolności realizacji zadań
przez systemy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) udokumentowanie braku środków finansowych na dokończenie procesu
wdrażania systemów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, przy przekroczeniu
pierwotnie zaplanowanych kosztów.

§ 12. Maksymalny termin odroczenia wynosi sześć miesięcy.

§ 13. 1. Dla operatora, który rozpoczął eksploatację sieci
telekomunikacyjnej lub rozpoczął świadczenie usług telekomunikacyjnych przy
wykorzystaniu sieci innego operatora przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia, maksymalny termin odroczenia wynosi osiemnaście miesięcy.

2. Operator, który rozpoczął eksploatację sieci telekomunikacyjnej lub
rozpoczął świadczenie usług telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu sieci
innego operatora przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, może złożyć
wniosek, o którym mowa w § 10 ust. 1, najpóśniej w terminie dwudziestu ośmiu
dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prawnik on-line
zadaj pytanie

Logowanie

login:
hasło:

Rejestracja

Słownik pojęć windykacyjnych

 • wywiad gospodarczy..
 • windykacja karna..
 • windykacja należności..
 • windykacja online..
 • windykator.
 • biały wywiad..
 • szary wywiad..
 • czarny wywiad..
 • poręczenie..
 • zastaw..
 • kara umowna..
 • egzekucja komornicza..
 • egzekucja notarialna..
 • przedawnienie roszczeń..
 • przelew należności..
 • skarga pauliańska..
 • hipoteka kaucyjna..
 • hipoteka umowna..
 • hipoteka przymusowa..
 • opłata egzekucyjna..
 • postępowanie nakazowe..
 • postępowanie uproszczone..
 • postępowanie upominawcze..
 • odsetki za zwłokę ..
 • nadanie klauzuli wykonalności..
 • skarga na czyności komornika..
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie..
 • więcej ....

  Reklama

  Samochody Ogłoszenia nieruchomości Baza ogłoszeń Praca w Polsce Tanie noclegi Anonse matrymonialne Projektowanie stron www Katalog stron Search engine Promocja stron Artykuły do przedruku Free professional website Darmowe szablony stron Darmowe artykuły Darmowe domeny Ranking stron Wymiana linkami windykacja Links exchange Katalog dyKAT Katalog stron - dodaj swoją stronę Katalog stron Gwiazdor Katalog Stron Ciekawych Jastrzębski Węgiel Moto E398 Darmowy Katalog Stron Katalog Firm
  Zagłosuj na nas

  Prywatna Agencja Wywiadowcza Redigo.

  Ranking stron internetowych, dobre, fajne, najlepsze strony www, darmowe statystyki

  RANKING RANKINGÓW

  Redigo - windykacja i wywiad gospodarczy, wykrywanie podsłuchów, usługi prawne.