siatka terenowa

test


Słownik podstawowych pojęć pracy operacyjnej.

Agent - osoba nie będąca etatowym pracownikiem służby wywiadowczej, ale działająca pod kierunkiem pracownika lub współpracująca z nim i dostarczająca informacji dla celów wywiadowczych i kontr-wywiadowczych. W niektórych agencjach - także własny etatowy pracownik.
Agent nieświadomy - dostarcza informacji nie wiedząc, że pracuje dla wywiadu lub też nie orientuje się, kto korzysta z jego informacji.
Agent urojony - osoba fikcyjna, wymieniana jako źródło informacji sfabrykowanych lub dostawca materiałów uzyskanych z innego źródła, którego nie chce się ujawnić.
Agent uśpiony - osoba zakonspirowana stanowiąca kadrową rezerwę wywiadu, która rozpocznie aktywność po otrzymaniu specjalnego wezwania.
Agentura celowa - agentura werbowana planowo pod kątem potrzeb indywidualnego przypadku, tj. pod konkretnego figu-ranta lub środowisko.
Agentura interwencyjna - sieć agenturalna tworzona nie planowo i spokojnie, lecz zrywami, zazwyczaj dla skrytego wsparcia propagandowych działań władz; agentura interwencyjna jest rezultatem akcyjności i działania organizatorów sieci pod dyktando oczekiwań spektakularnych sukcesów i zamówień politycznych. Charakterystyczne dla lat czterdziestych i początku lat pięćdziesiątych w Polsce.
Agentura kontrolna - kontragentura zorganizowana incydentalnie lub na stałe i zawsze w obrębie sieci, w celu sprawdzania agentów pracujących w innych liniach, kontrolowania ich rzetelności i lojalności. W tym celu można m.in. nakrywać obiekt krzyżującą się agenturą i przeprowadzić analizę porównawczą uzyskanego materiału.
Agentura manewrowa - sieć zarejestrowanych agentów o różnej kwalifikacji źródła, przyjętej w systemie ewidencji operacyjnej tych osób. Agentura manewrowa składa się ze współpracowników „nie tylko biernie dostarczających informacji, lecz potrafiących działać aktywnie: promować lub blokować kariery wskazanych ludzi, wywierać istotny wpływ na poglądy i działania określonych środowisk i organizacji, uczestniczyć w realizacji skomplikowanych przedsięwzięć zagranicznych
Czarna owca - osoba, która właśnie została zwolniona z pracy lub przypuszcza, że zostanie zredukowana. Jej rozgoryczenie i ogólny żal do świata łatwo wówczas zamienić w konkretną wiedzę.
Ekspert - to indywidualista, którego profesjonalna wiedza i kontakty (praca, hobby) zapewnia bardzo dobrą orientację w opracowywanym problemie. Ekspert pozwala po nowemu spojrzeć na problem, wydobyć podstawowe materiały, zwrócić uwagę na niedostrzeżone źródła informacji, przyspieszyć i podwyższyć pewność danych.
Gorący informator - dowolny człowiek z grupy przeciwnika lub osoba utrzymująca z nim kontakty, przekazujący informacje pod wpływem aktywnych metod wpływania na niego w stylu twardego forsownego przesłuchania, tortur, hipnozy, szantażu itd. Ponieważ prawdziwość uzyskanej w danej sytuacji informacji nie jest gwarantowana, dlatego taka improwizacja bywa stosowana jedynie w okresie ostrej niezbędności, gdy występuje brak czasu, chęci lub możliwości „niań-czenia się" (jak mówią Rosjanie) z innymi źródłami. W odróżnieniu od informatora zwerbowanego, kontakt osobisty w tym przypadku bywa najczęściej jednorazowy.
Informator (wewnętrzny informator) - to człowiek w organizacji przeciwnika zwerbowany i dostarczający dokumenty dla materialnych, moralnych i innych ważnych dla niego przyczyn. Waga dostarczanych przez niego danych zależna od jego możliwości i motywów wymaga oceny; ich pewność przy odpowiedniej kontroli może być zadawalająca.
Kontakt - osoba, do której przekazują komunikaty wszelkimi sposobami ludzie pracujący z badanym obiektem (człowiekiem, grupą, organizacją itp.) To mogą być trwali lub przypadkowi partnerzy, rówieśnicy i przyjaciele, służący, konserwatorzy itp. Równocześnie z komunikowaniem określonych faktów, mogą oni uczestniczyć w organizowaniu dostępu do obiektu lub uczestniczyć w bezpośrednim pozyskaniu interesującej informacji.
Papla (gaduła, lekkomyślny informator) - to człowiek przeciwnika, kontakt lub dowolna osoba posiadająca informację, opowiadająca interesujące fakty na służbowym, koleżeńskim, alkoholowym lub intymnym spotkaniu. Wymoknięta przypadkowo informacja może być niezwykle cenna - co nie wyklucza, że może być fałszywa lub nawet może to być dezinformacja.
Przypadkowe źródło - bywa, że nadarzy się indywiduum nie rozpatrywane jako potencjalny informator, który okaże się nagle nośnikiem unikalnych danych i informacji. Może też ujawnić się nieznany dotąd kontakt lub sojusznik. Okoliczności pozyskania takiego człowieka należy analizować, ale okazje - wykorzystać.
Respondent - to informator udzielający odpowiedzi w formie ustnej (wywiad) lub pisemnej (ankieta), w sposób świadomy i jawny, choć czasem anonimowy.
Sojusznik - w danej sytuacji człowiek lub jakaś struktura (społeczna, państwowa, kryminalna itp.) występująca jako przeciwnik lub „nadzorca" obiektu. Poziom i pewność uzyskanych stąd materiałów zależy od wspólnoty interesów, osobistych więzi i znajomości źródła.
Źródło zewnętrzne - to swój człowiek, który w taki lub inny sposób dostał się do otoczenia obiektu. Często jest to osoba, która z racji wykonywanej pracy ma kontakt z obiektem - kelner, szatniarz, taksówkarz, konserwator, sprzedawca itp. Wartość uzyskanych przez niego danych w szczególności zależy od jego indywidualnych zalet i posiadanych umiejętności.

Opracowano na podstawie: L.Korzeniowski A.Pepłoński "Wywiad gospodarczy", Z.Uniszewski "Żargon zawodowy pracowników śledczych i operacyjnych".

Przykrycie operacyjne: element sztuki maskowania, "cała rzecz, nie w tym, by uczynić wszystko niewidocznym, lecz w tym by zmylić wroga"; zespół czynności operacyjnych o charakterze technicznym, osobowym i logistycznym, podejmowanych przy współdziałaniu i/lub współpracy tajnej lub jawnej innych jednostek, z wykorzystaniem agentury terenowej, zmierzających do ukrycia przed przeciwnikiem głównych, kierunków pracy operacyjnej, zwłaszcza w zakresie rozmieszczenia sił i środków, w sensie szerszym - alokacji zasobów.

Wszelkie materiały umieszczone w serwisie  prezentujące warunki wykonania usług i/lub sprzedaży produktów, są informacją handlową i nie mogą być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ustęp 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Nota prawna: wszystkie działania operacyjne firmy REDIGO są zgodne ze obowiązującym stanem prawnym na terenie RP;  wspólnicy, osoby zarządzające i pracownicy P.A.W. Redigo s.c., P.A.W. Redigo sp. z o.o., oraz PPHU Redigo P.A.W., jak również osoby i jednostki organizacyjne, współpracujące w zakresie podwykonawstwa i akwizycji n.t. RP, jak i poza jej granicami; posługują się wyłącznie metodami pracy zgodnymi z obowiązującym n.t. RP stanem prawnym; zarejestrowane* przez kogokolwiek wypowiedzi, materiały pisemne lub audiowizualne w/wym osób - wskazujące w jakichkolwiek okolicznościach na stan przeciwny i/lub w jakikolwiek sposób odbiegający od obowiązujących norm sankcjonowanych - porządku prawnego n.t. RP; świadczą wyłącznie i z absolutna pewnością o prowadzeniu działalności operacyjnej (wywiadowczej - w rozumieniu przepisów o usługach detektywistycznych) pod przykrywką (legendą) i służą bezpośrednio i czaso-aktualnie ujawnieniu dowodów zasadnie podejrzewanych przestępstw; lub są elementem działań podejmowanych w celu ochrony bezpośrednio narażonego interesu prawnego klienta, na podstawie odpowiednich pełnomocnictw, w ramach przepisów o zawodzie adwokata, przepisów regulujących tajną pracę operacyjno-rozpoznawczą, przepisów kodeksu postępowania cywilnego i karnego, przepisów prawa wekslowego, przepsiów o usługach informacji gospodarczej i innych obowiązujących ustaw i rozporządzeń; oraz i/lub mogą zmierzać do bezpośredniej ochrony zagrożonego dobra prawnego należącego do klienta, pracownika, wspólnika, osoby zarządzającej w Prywatnej Agencji Wywiadowczej REDIGO.

* W szczególności przez prowadzoną inwigilację elektroniczną w postaci w szczególności: nagrywania dźwięków i zbierania innych informacji przy użyciu urządzeń klasy VBT (IMSI Catcher) i innych metod podsłuchu telefonów komórkowych, oraz zdalnego podsłuchu pomieszczeń biurowych przy użyciu mikrofonów mikrofalowych, oraz wszystkich innych metod podsłuchu który jest wobec pracowników współpracowników, wspólników i osób wyżej wymienionych, stosowany od dawna (od co najmniej 2002 roku), z czego w/wym., zdają sobie całkowicie sprawę i celowo a niejednokrotnie nawet w ironiczny sposób przeinaczają cel i sens swoich wypowiedzi czy innych wytworów myśli (np. korespondencji elektronicznej, dokumentów, itp.) na użytek osób i instytucji podejrzanych o stosowanie w/wym metod i/lub w celu ich dezinformowania; przy czym legalność w/wym działań podsłuchowych nie jest przedmiotem naszego zainteresowania, z uwagi na fakt, że tego typu sprawy (jak ściganie nielegalnie podsłuchujących) należą do kompetencji właściwych organów ścigania, służb tajnych, mundurowych i innych... a jeśli są to legalne podsłuchy to tym bardziej nie jest intencją naszą zakłócać działania właściwych organów, pozdrowienia dla "wszystkich towarzyszy odrzuconych" załączamy na koniec...

 

 Prawnik on-line
zadaj pytanie

Logowanie

login:
hasło:

Rejestracja

Słownik pojęć windykacyjnych

 • wywiad gospodarczy..
 • windykacja karna..
 • windykacja należności..
 • windykacja online..
 • windykator.
 • wywiadownia gospodarcza.
 • biały wywiad..
 • szary wywiad..
 • czarny wywiad..
 • poręczenie..
 • zastaw..
 • kara umowna..
 • egzekucja komornicza..
 • egzekucja notarialna..
 • przedawnienie roszczeń..
 • przelew należności..
 • skarga pauliańska..
 • hipoteka kaucyjna..
 • hipoteka umowna..
 • hipoteka przymusowa..
 • opłata egzekucyjna..
 • postępowanie nakazowe..
 • postępowanie uproszczone..
 • postępowanie upominawcze..
 • odsetki za zwłokę ..
 • nadanie klauzuli wykonalności..
 • skarga na czyności komornika..
 • agencja detektywistyczna..
 • detektywistyka..
 • prywatny Detektyw..
 • więcej ....

  Reklama

  Prywatna Agencja Wywiadowcza Redigo.

  Redigo - windykacja i wywiad gospodarczy, wykrywanie podsłuchów, usługi prawne.