siatka terenowa

test


WINDYKACJA KARNA

Windykacja karna – zbieranie dowodów, składanie doniesień, współpraca z organami ścigania, reprezentacja pokrzywdzonego w procesie karnym. SKUTECZNY BICZ NA OSZUSTÓW !

Procedura standardowa obejmuje:

 1. Zawiadomienie dłużnika o upełnomocnieniu firmy Redigo do reprezentowania interesów wierzyciela.

 2. Kontakt negocjatora terenowego i wskazanie konsekwencji karnych grożących z tytułu nie regulowania zobowiązań. Poszukiwanie innych poszkodowanych przez nieuczciwego kontrahenta.

 3. Przygotowanie materiału w formie rozpoznania sytuacji materialnej i prawnej dłużnika - za zgodą wierzyciela. Zebranie informacji o majątku dłużnika.

 4. Zebranie materiału dowodowego umożliwiającego skierowanie doniesienia do prokuratury. Z uwzględnieniem dążenia do wykazania zbiegu czynów (zeznania innych poszkodowanych).

 5. Współpraca z organami ścigania w toku postępowania przygotowawczego - za zgodą wierzyciela.

 6. Skierowanie aktu oskarżenia i ewentualne reprezentowanie w procesie karnym przez adwokata naszej firmy interesów pokrzywdzonego.

 7. Subsumpcja roszczenia cywilnego.

Zalety procedury to:

  A. Uniknięcie poniesienia kosztów postępowania cywilnego.

  B. Ułatwienie postępowania egzekucyjnego.

  C. Silny nacisk psychologiczny na dłużnika.

Działania przez nas podejmowane mają charakter działań operacyjnych, tym samym oferujemy Państwu usługi o charakterze “prywatnej prokuratury”.

Crimen grave non potest esse impunibile ...

Na najczęściej zadawane przez Naszych Przyszłych Klientów pytanie: "Czy zajmiemy się sprawą i jakie będą koszty?", najczęstsza odpowiedź brzmi :

Jak najbardziej, chętnie zajmujemy się takimi sprawami, jednak windykacja jest całkowicie bezskuteczna wobec tego rodzaju osób (w 90-05% przypadków) podobnie sąd i komornik (skuteczność egzekucji komorniczej w Polsce, średnia arytmetyczna z wolumenu na rok = ok. 7%) jedyną skuteczną drogą w naszych realiach jest postępowanie karne, tu jednak przepisy obligują do protokołowania wszelkich ustaleń, i nie ma możliwości określenia czynności koniecznych w sprawie (a więc kosztów) przed szczegółowym wywiadem n.t. jej okoliczności, nasza metoda działania zwana windykacją karną pozostaje zbieżna formalnie z wymogami policyjnego postępowania przygotowawczego, dlatego zapraszamy do firmy, w celu omówienia ew. wersji postępowania. Dzięki temu jesteśmy skuteczni.

Z poważaniem: Prezes Zarządu - Krzysztof Pyka. 

Rutynowo przeprowadza się następujące czynności:

A. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w porozumieniu z innymi wierzycielami obiektu w celu zebrania dowodów umożliwiających oskarżenie o popełnienie czynu z art. 286. § 1. Kodeksu Karnego: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. (...)”.

B. Przesłanką umożliwiającą udowodnienie czynu jest zła wola, w tym wypadku działania na szkodę wielu podmiotów są decydujące. Na żądanie możemy przekazać DO WGLĄDU informacje o konkretnym casusie tego rodzaju.

Przeprowadzenie rozmów z innymi wierzycielami Obiektu w celu zebrania dowodów umożliwiających oskarżenie o popełnienie czynu z art. 300. Kodeksu Karnego: „§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, (...) § 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. (...)”.

Przesłanką umożliwiającą udowodnienie czynu jest udowodnienie konkretnych faktów związanych z pozbyciem się konkretnych składników majątku rzeczowego lub nie rzeczowego. Na żądanie możemy przekazać DO WGLĄDU informacje o konkretnym casusie tego rodzaju.


Dodatkowe procedury specjalne:

 • Procedura kontrolna przedsiębiorstwa – zawiadomienie wszystkich możliwych instytucji kontrolnych o podejrzewanych nieprawidłowościach, a następnie kwestionowanie wszelkich ustaleń korzystnych dla dłużnika.

 • Procedura likwidacyjna przedsiębiorstwa – doprowadzenie do kooperacji wszystkich wierzycieli, skup wierzytelności przez aktywne poszukiwanie, zorganizowanie kompensat, pomoc organizacji związkowej w firmie konkurenta, złożenie wniosku o upadłość, sprawa karna o zakaz działalności gospodarczej członków zarządu.

 • Prowadzenie dodatkowych spraw odszkodowawczych.

 • Prowadzenie specyficznych działań planowanych – długoterminowych kompensat i innych, w ramach zastosowania instytucji samopomocy wierzyciela i prawa do samoobrony.

 • Planowane działania marketingowe i PR-owe.

 • Negatywna reklama dłużnika i inne formy nacisku z wykorzystaniem środków masowego przekazu.

 • Organizacja demonstracji pokrzywdzonych.

 • Pomoc w organizacji strajku pokrzywdzonych pracowników konkurenta.

Należy zaznaczyć, że wszystkie etapy ww. postępowania są wykonywane osobno. Na każdym z nich można działania zawiesić lub przerwać.

Można je także rozszerzać (np. występując z dodatkowymi roszczeniami wobec innych osób, organizując akcje poparcia, etc.).

Czyż życie jest tak miłe a pokój tak słodki, aby był kupiony za cenę łańcuchów i niewolnictwa? Przebacz mi, Wszechmogący, nie wiem jaką drogę obiorą inni, ale jeśliś na los mój wrażliwy, to daj mi wolność, albo daj mi śmierć! Is life so dear, or peace so sweet, as to be purchased at the price of chains and slavery? Forbid it, Almighty God! I know not what course others may take; but as for me, give me liberty or give me death! Patrick Henry, 23 marca 1775

Wszelkie materiały umieszczone w serwisie  prezentujące warunki wykonania usług i/lub sprzedaży produktów, są informacją handlową i nie mogą być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ustęp 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Nota prawna: wszystkie działania operacyjne firmy REDIGO są zgodne ze obowiązującym stanem prawnym na terenie RP;  wspólnicy, osoby zarządzające i pracownicy P.A.W. Redigo s.c., P.A.W. Redigo sp. z o.o., oraz PPHU Redigo P.A.W., jak również osoby i jednostki organizacyjne, współpracujące w zakresie podwykonawstwa i akwizycji n.t. RP, jak i poza jej granicami; posługują się wyłącznie metodami pracy zgodnymi z obowiązującym n.t. RP stanem prawnym; zarejestrowane* przez kogokolwiek wypowiedzi, materiały pisemne lub audiowizualne w/wym osób - wskazujące w jakichkolwiek okolicznościach na stan przeciwny i/lub w jakikolwiek sposób odbiegający od obowiązujących norm sankcjonowanych - porządku prawnego n.t. RP; świadczą wyłącznie i z absolutna pewnością o prowadzeniu działalności operacyjnej (wywiadowczej - w rozumieniu przepisów o usługach detektywistycznych) pod przykrywką (legendą) i służą bezpośrednio i czaso-aktualnie ujawnieniu dowodów zasadnie podejrzewanych przestępstw; lub są elementem działań podejmowanych w celu ochrony bezpośrednio narażonego interesu prawnego klienta, na podstawie odpowiednich pełnomocnictw, w ramach przepisów o zawodzie adwokata, przepisów regulujących tajną pracę operacyjno-rozpoznawczą, przepisów kodeksu postępowania cywilnego i karnego, przepisów prawa wekslowego, przepsiów o usługach informacji gospodarczej i innych obowiązujących ustaw i rozporządzeń; oraz i/lub mogą zmierzać do bezpośredniej ochrony zagrożonego dobra prawnego należącego do klienta, pracownika, wspólnika, osoby zarządzającej w Prywatnej Agencji Wywiadowczej REDIGO.

* W szczególności przez prowadzoną inwigilację elektroniczną w postaci w szczególności: nagrywania dźwięków i zbierania innych informacji przy użyciu urządzeń klasy VBT (IMSI Catcher) i innych metod podsłuchu telefonów komórkowych, oraz zdalnego podsłuchu pomieszczeń biurowych przy użyciu mikrofonów mikrofalowych, oraz wszystkich innych metod podsłuchu który jest wobec pracowników współpracowników, wspólników i osób wyżej wymienionych, stosowany od dawna (od co najmniej 2002 roku), z czego w/wym., zdają sobie całkowicie sprawę i celowo a niejednokrotnie nawet w ironiczny sposób przeinaczają cel i sens swoich wypowiedzi czy innych wytworów myśli (np. korespondencji elektronicznej, dokumentów, itp.) na użytek osób i instytucji podejrzanych o stosowanie w/wym metod i/lub w celu ich dezinformowania; przy czym legalność w/wym działań podsłuchowych nie jest przedmiotem naszego zainteresowania, z uwagi na fakt, że tego typu sprawy (jak ściganie nielegalnie podsłuchujących) należą do kompetencji właściwych organów ścigania, służb tajnych, mundurowych i innych... a jeśli są to legalne podsłuchy to tym bardziej nie jest intencją naszą zakłócać działania właściwych organów, pozdrowienia dla "wszystkich towarzyszy odrzuconych" załączamy na koniec...

 

 Prawnik on-line
zadaj pytanie

Logowanie

login:
hasło:

Rejestracja

Słownik pojęć windykacyjnych

 • wywiad gospodarczy..
 • windykacja karna..
 • windykacja należności..
 • windykacja online..
 • windykator.
 • wywiadownia gospodarcza.
 • biały wywiad..
 • szary wywiad..
 • czarny wywiad..
 • poręczenie..
 • zastaw..
 • kara umowna..
 • egzekucja komornicza..
 • egzekucja notarialna..
 • przedawnienie roszczeń..
 • przelew należności..
 • skarga pauliańska..
 • hipoteka kaucyjna..
 • hipoteka umowna..
 • hipoteka przymusowa..
 • opłata egzekucyjna..
 • postępowanie nakazowe..
 • postępowanie uproszczone..
 • postępowanie upominawcze..
 • odsetki za zwłokę ..
 • nadanie klauzuli wykonalności..
 • skarga na czyności komornika..
 • agencja detektywistyczna..
 • detektywistyka..
 • prywatny Detektyw..
 • więcej .... <

  Reklama

  Redigo - windykacja i wywiad gospodarczy, wykrywanie podsłuchów, usługi prawne.